Sukces zależy od Ciebie

Sukces zależy od Ciebie

Celem głównym projektu  jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej  min.34% osób z grupy docelowej oraz przywrócenie do zdolności podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w terminie 01.10.2017-30.09.2018.

Grupa docelowa: 60 os (36K i 24M) – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

  • min.50% – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub  z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • wsparcie w projekcie zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • 100% osób będzie zamieszkiwać obszary wiejskie – Kobiety – min.60% grupy docelowej.

Każdy z uczestników  zostanie objęty następującymi działaniami:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP, opracowanie IPD,
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże zawodowe.

Dokumentacja projektu: