Projekty

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Zadanie pod nazwą Wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, planują założyć własną firmę i potrzebują zdobyć informacje i umiejętności, które ułatwią im to zadanie. Cykl szkoleń będzie bezpłatny. Realizacja będzie polegała na przeprowadzeniu 3-dniowych szkoleń (łącznie 18 godzin szkoleniowych) w okresie 1 – 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące dat poszczególnych edycji znajdują się w zakładce „Harmonogram działań”.

Szansa na sukces

Celem projektu Szansa na sukces jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 UP pozostających bez zatrudnienia, osób zamieszkujących na terenie WŁ, na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) w tym osoby korzystające z POPŻ i ON, poprzez realizacje indywidualnie zdiagnozowanych kompleksowych ścieżek reintegracji prowadzących do powrotu na rynek pracy w okresie 01.06.2019-31.05.2020.


Gotowi do pracy

Celem projektu Gotowi do pracy jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat zam. w WŁ (z powiatów o największej  liczbie osób korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców), w tym min.50% niepełnosprawnych , prowadzące do powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem poprzez realizację  indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji w okresie 01.08.2018-31.07.2019

Sukces zależy od Ciebie

Celem głównym projektu Sukces zależy od Ciebie jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej  min.34% osób z grupy docelowej oraz przywrócenie do zdolności podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w terminie 01.10.2017-30.09.2018


Kowale losu

dsadasdsadsa

Po drugiej stronie tęczy

cxczxczx


Partnerzy: