Gotowi do pracy

Gotowi do pracy

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat zam. w WŁ (z powiatów o największej  liczbie osób korzystających z pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców), w tym min.50% niepełnosprawnych , prowadzące do powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem poprzez realizację  indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji w okresie 01.08.2018-31.07.2019.

Realizacja celu przez:

  • kompleksową  pomoc opartą na rozwoju kompetencji społecznych i potencjału zawodowego każdego uczestnika projektu (UP).
  • indywidualne wsparcie dostostosowane do potrzeb UP
  • zdobycie umiejętności  i doświadczenia zawodowego i utrzymania  motywacji UP do samodzielności

Zaplanowane wsparcie UP:

  • indywidualna  diagnoza  potrzeb UP, opracowanie ścieżki reintegracji
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • indywidualne  szkolenia i staże
  • coaching

Dokumentacja projektu: